Lovecký nôž / Hunting knife / Couteau de chasse / Jagdmesser

2400€


 

 

Kresadlový nôž 

135€

Kresadlový nôž 

135€

Keltský nôžík / Celtic knife / Couteau celtique / Keltisches Messer

110€

 

Keltský nôžík / Celtic knife / Couteau celtique / Keltisches Messer

110€